Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1
Meniny na web

OZNÁMENIE

 

o zámere obce Nevidzany predať hnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

            Obec Nevidzany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Nevidzany má zámer predať hnuteľný majetok:

verejný vodovod, vybudovaný v rámci stavby „Vodovod Nevidzany, prívod vody zo Šariancovej“

Cena hnuteľnosti: 33 301,30 Eur (slovom: Tridsaťtritisíctristojeden eur a tridsať euro centov)

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Nevidzany považuje:

Na vodnú stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie číslo OÚŽP/2010/00979 zo dňa 02.06.2010. Táto stavba je doplnkovým vodným zdrojom do jestvujúceho vodovodu, ktorý obec Nevidzany v roku 2006 odovzdala Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica a stala sa jej akcionárom. Obec Nevidzany vzhľadom na skutočnosť, že nie je schopná zabezpečiť prevádzkovanie ani údržbu vodnej stavby “vodovod Nevidzany – prívod vody zo Šariancovej“ požiadala  Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97400 Banská Bystrica , aby odkúpila tento vodný zdroj a vodnú stavbu, a tak zabezpečila jeho prevádzkovanie, údržbu a tým nerušenú dodávku pitnej vody pre obyvateľov obce Nevidzany. Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany  na svojom verejnom zasadnutí (verejná obecná schôdza), ktoré sa konalo dňa 16.08.2010 v bode B/6 schválilo odpredaj majetku „Prívod vody zo Šariancovej“ pre StVS, a.s., Banská Bystrica.

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedený hnuteľný majetok obce týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom uzn. č. 37/Fb dňa 30.5.2013.

Návrh na predaj budú predložené na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa  17.06. 2013

Doba zverejnenia: 31.5.2013 – do zasadnutia obecného zastupiteľstva

Spôsob zverejnenia: web stránka obce www.nevidzany-prievidza.sk , úradná tabuľa Obce Nevidzany

V Nevidzanoch,

dňa 31.05.2013

Ing. Beata Vrecková starostka obce

OZNÁMENIE

 

o zámere obce Nevidzany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

            Obec Nevidzany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Nevidzany má zámer predať  nehnuteľný majetok:

  • §pozemok v registri CKN, parcela č. 1267/2 o výmere 95 m2, zastavané plochy a nádvoria,  zapísaná na liste vlastníctva č. 1, vedenom Správou katastra Prievidza, okres Prievidza, katastrálne územie Nevidzany,

Cena nehnuteľnosti:   95,- Eur (slovom: deväťdesiatpäť eur)

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Nevidzany považuje:

Na p.č. 1267/2 v k.ú. Nevidzany sa nachádza zachytenie prameňa Šariancová - vodný zdroj, ktorý je súčasťou vodnej stavby „vodovod Nevidzany - prívod vody zo Šariancovej“. Na vodnú stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie číslo OÚŽP/2010/00979 zo dňa 02.06.2010. Táto stavba je doplnkovým vodným zdrojom do jestvujúceho vodovodu, ktorý obec Nevidzany v roku 2006 odovzdala Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica a stala sa jej akcionárom. Obec Nevidzany vzhľadom na skutočnosť, že nie je schopná zabezpečiť prevádzkovanie ani údržbu vodnej stavby “vodovod Nevidzany – prívod vody zo Šariancovej“ požiadala  Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97400 Banská Bystrica , aby odkúpila tento vodný zdroj a vodnú stavbu, a tak zabezpečila jeho prevádzkovanie, údržbu a tým nerušenú dodávku pitnej vody pre obyvateľov obce Nevidzany. Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany  na svojom verejnom zasadnutí (verejná obecná schôdza), ktoré sa konalo dňa 16.08.2010 v bode B/6 schválilo odpredaj majetku „Prívod vody zo Šariancovej“ pre StVS, a.s., Banská Bystrica.

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedený nehnuteľný majetok obce týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom uzn. č. 37/Fa dňa 30.5.2013.

Návrh na predaj budú predložené na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa  17.06.2013

Doba zverejnenia: 31.5.2013 – do zasadnutia obecného zastupiteľstva

Spôsob zverejnenia: web stránka obce www.nevidzany-prievidza.sk , úradná tabuľa Obce Nevidzany

V Nevidzanoch,

dňa 30.5.2013

Ing.Beata Vrecková starostka obce

VII. ročník výstupu na Maguru

Obce: Lazany – Malinová – Poruba – Kanianka - Chvojnica – Čavoj – Temeš a obec  Nevidzany

 

Pozývajú starých i mladých, veľkých i malých, slobodných i zadaných, na

 

 

„VII. ročník výstupu na Maguru“

 

Povolené je:

1.veľká desiata pre spoluchodcov

2.občerstvenieploskačke

3.dobrá nálada

4.úsmev na tvári

5.nezodrateľná obuv

6.nepremokavý odev

7.zdravé pľúca

8.perfektná kondička

9.humor kypiaci z uší

                                                                            

Kedy ?         4. mája 2013  - sobota

O koľkej?    8.00 hod.  Obecný úrad Nevidzany

Kade ?         Ako vždy

Kde ?           Magura

 

Na vašu účasť sa tešia organizátori

TURISTIKE ZDAR !

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nevidzany

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch svojim uznesením č. 34/D zo dňa 14.marca 2013 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Nevidzany na deň 10. jún 2013 s úväzkom 2 hod./týždeň, t.j. 5,34% z plného úväzku 37,5 hod./týždeň.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. ďalšie predpoklady:

- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej alebo štátnej správe a prax v kontrolnej činnosti,

- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,

- užívateľské ovládanie počítača,

- občianska a morálna bezúhonnosť.

3. náležitosti prihlášky:

- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

- overená kópia dokladu o najvyššom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,

- profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Nevidzany osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Obec Nevidzany

Obecný úrad Nevidzany č. 49

972 27 p.Liešťany

najneskôr do 27.mája 2013 do 12 hod. do podateľne obecného úradu.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Bude písomne pozvaný na rokovanie obecného zastupiteľstva, kde s ním bude vykonaný krátky pohovor a následne prebehne voľba hlavného kontrolóra obce.

Deň nástupu do zamestnania je 1. júl 2013.